Omor Ali L.P.G Autogas StationRangpur Sadar, Rangpur.